Vacatures

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door BRI Groep

Duurzaamheid is een van de belangrijkste kernwaarde binnen onze organisatie. Al sinds 2007 zetten wij ons actief in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als doel om een gezonde planeet na te laten voor de komende generaties. Het is namelijk essentieel om zorgvuldiger om te gaan met zowel onze natuurlijke omgeving als de mensheid. We werken daarom volgens het cradle to cradle principe; elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt, moet ook weer hergebruikt kunnen worden. Dit doen we voor ons personeel, onze leveranciers en onze opdrachtgevers.

Medewerkers

We streven ernaar om een werkomgeving te creëren waarin elke medewerker zich gewaardeerd en thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonlijk welzijn en veiligheid. We organiseren diverse activiteiten die gericht zijn op een gezonde leef- en werkstijl. De betrokkenheid van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk; we moedigen hun inbreng aan bij het vormgeven van onze bedrijfsprocessen. Dit beleid is gericht op een langdurige, goede relatie met onze medewerkers om zo de hoge kwaliteitsstandaard te kunnen handhaven.

Leveranciers

We leveren een groot aantal materialen en apparatuur aan onze opdrachtgevers. In het kader van duurzaamheid en kwaliteit hebben wij specifieke afspraken met onze leveranciers. We kiezen bewust voor samenwerking met inkooporganisaties die onze visie op verduurzaming delen. Een van de criteria waar een leverancier aan moet voldoen is de mate waarin de leverancier onze duurzaamheidsvisie ondersteunt en uitdraagt. Zo garanderen we dat duurzaamheid én hoge kwaliteit gewaarborgd zijn in elke schakel van onze keten.

Opdrachtgevers

We gaan graag in gesprek met onze opdrachtgevers om alle duurzaamheidsaspecten van installatieprojecten te verkennen. Door samen met de opdrachtgever de diverse opties door te nemen, streven we naar de perfecte balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en kosten. De focus ligt niet alleen op de initiële kosten, maar ook op de exploitatiekosten en het energieverbruik op de lange termijn. Hierdoor vallen de Total Cost of Ownership over de hele levenscyclus van een te ontwerpen gebouw vaak gunstiger uit. Als pionier in het gebruik van Building Information Modelling (BIM) bieden we onze klanten aanzienlijke voordelen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van materialen.

ISO 14001

De BRI Groep is trots op haar ISO 14001-certificering, wat onze toewijding aan milieuzorg onderstreept. Voor ons is milieubewust werken een essentiële taak. Binnen onze organisatie hebben we specifieke milieubeleidsregels en -procedures ontwikkeld om de impact op het milieu tijdens onze projectuitvoeringen tot een minimum te beperken. Een van onze ARBO-beleidsmedewerkers is tevens verantwoordelijk voor milieuzaken.

Milieuregels

Om onze medewerkers te ondersteunen, bieden we toegang tot een milieu-informatiepunt, waar elke medewerker met vragen over bouwafval en milieuaspecten terechtkan. Hier wordt informatie verstrekt over relevante wetgeving, regelgeving en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van milieu en ervaringen op andere bouwplaatsen.

 • Bruikbare materiaal resten worden zoveel mogelijk hergebruikt of verkocht.
 • Kabelhaspels en pallets worden zoveel mogelijk door de leverancier retour gestuurd.
 • Afval wordt niet verbrand.
 • Overslag, aftappen of overgieten van schadelijke vloeistoffen vindt boven een opvangbak plaats.
 • Het scheiden en inzamelen van recyclebaar en niet-recyclebaar afval.
 • Restanten kabel, PVC en overige kunststoffen worden ingezameld en gescheiden van metaal, papier en verpakkingsmateriaal.
 • De snijverliezen van kabels en buizen beperk je tot een minimum.
 • Indien mogelijk wordt er gekozen voor minder milieubelastende materialen.
 • Orde en netheid op de bouwplaats wordt goed gehandhaafd.

Milieueffecten wagenpark

Op korte termijn ligt er een belangrijke uitdaging in de overstap naar een volledig elektrisch wagenpark. Momenteel is het brandstofverbruik een significant milieueffect dat door ons bedrijf beïnvloed kan worden. Onze bedrijfsvoertuigen, die gemiddeld tussen de 4 en 6 jaar gebruikt worden, kiezen we met de intentie om de meest recente motortechnologieën te benutten. Daarnaast stimuleren we energiezuinig rijgedrag onder onze medewerkers.

Milieuprocedures

De BRI Groep heeft een aantal maatregelen getroffen om de milieuverontreiniging op bouwplaatsen terug te dringen:

 • Huisafval / Papier / Kabelresten – dit wordt zowel op bedrijfslocatie als werklocatie in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd en door de gemeente of een verwerkingsbedrijf afgevoerd.
 • Lichtbronnen + armaturen – Bij uitvoering van een project wordt zo mogelijk vooraf bepaalt of er sprake is van het vrijkomen en de verplichting tot het afvoeren van dit afval. Dit wordt genoteerd op de projectbon of werkbon. Kleine hoeveelheden van dit afval moeten vanaf de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container.
 • Op de bedrijfslocatie wordt dit afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf.
 • Gevaarlijk afval, waaronder accu’s, batterijen, condensatoren, toners – Kleine hoeveelheden van dit afval moeten vanaf de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container. Het vrijkomende afval op de bedrijfslocatie wordt in dezelfde containers gedaan. Op de bedrijfslocatie wordt het chemisch afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf. Grote hoeveelheden worden vanaf de werklocatie afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf.
 • Geluid, waaronder transport van materialen, uitvoering van werkzaamheden en gebruik handgereedschappen – Op de bedrijfslocatie is de geluidsoverlast door transport van ondergeschikt belang. Op de werklocatie zal vooral in woonkernen, zoveel als mogelijk, rekening worden gehouden met het tijdstip van de werkzaamheden om zodoende geluidsoverlast te beperken. Ter voorkoming van geluidshinder worden maatregelen bij de bron getroffen (geluidsdempers). Verder wordt er voldaan aan de milieuvoorschriften. Bij aanschaf van nieuw materieel wordt er eveneens beoordeeld op geluidsniveau.

De BRI Groep en Trias Energetica

Het energie- en milieubesparingsproces volt de principes van de Trias Energetica, die uit drie stappen bestaat:

 1. Minimaliseer energieverbruik: Dit omvat maatregelen zoals het optimaliseren van verwarmingsinstellingen om zo efficiënt mogelijk te stoken.
 2. Zet in op hernieuwbare energiebronnen, zoals PV-cellen (zonnepanelen) en warmte-koudeopslag (WKO)
 3. Gebruik fossiele brandstoffen, zoals aardgas, op een zo efficiënt mogelijke manier.

Bij duurzaam bouwen is het advies om zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen uit stap 1 te implementeren, gevolgd door de opties uit stap 2 als stap 1 uitgeput is, en alleen maatregelen uit stap 3 te overwegen als er geen andere opties zijn.

Deze drie stappen zijn ook van toepassing op materiaalgebruik:

 1. Voorkom onnodig gebruik en verspilling van materialen en beperk de inname van grondstoffen.
 2. Kies voor hernieuwbare materialen zoals duurzaam geproduceerd hout, vlas en leem, om het verbruik van beperkte primaire grondstoffen te minimaliseren.
 3. Benut eindige energiebronnen efficiënt, bijvoorbeeld door lichtere bouwconstructies te kiezen, secundaire grondstoffen te gebruiken, constructies demontabel te maken en prefab-onderdelen te gebruiken voor minder bouwafval en een betere verwerking. Zorg daarnaast voor het sluiten van de kringlopen van bouwmaterialen en vermijd materialen met een negatief milieueffect.


In vrijwel al onze projecten van de afgelopen jaren hebben we duurzaamheidsprincipes kunnen toepassen en we zijn zeker van plan om dit in de toekomst voort te zetten!

Menu