Vacatures

Bedrijfs-informatie

Beleidsverklaring BRI Groep

Het beleid van BRI Groep gericht te streven naar continuïteit en een gezond rendement. Om dit beleid gestalte te geven, hebben Kwaliteit, Veiligheid, Arbo en het Milieu hoge prioriteit bij de uitvoering van onze ondernemingsdoelstellingen.

Het beleid heeft tot doel in ons marktsegment van adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, een toonaangevende positie in te nemen. Binnen dit beleid tracht BRI Groep een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren, maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de eigen medewerkers en van derden te waarborgen en maatregelen te treffen ter voorkoming van (im)materiële schade en persoonlijk letsel Tevens is er voortdurend aandacht om de uitstoot van emissies en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig te verminderen. Hierbij streven wij naar continue verbeteren en voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen worden uitgevoerd. Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.

Tevens is binnen dit beleid milieu belangrijk en vanzelfsprekend bij de toepassing in het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties en trachten wij schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Om deze reden zijn milieuaspecten vastgesteld en worden (milieu) doelsteliingen gemonitord.
Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen worden uitgevoerd. 

Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.

De directie van BRI Groep verklaart zich bereid om, ter realisering van het bovengenoemde, het in het bedrijfshandboek vastgelegde managementsysteem onvoorwaardelijk te hanteren.
Het beleid zal tenminste voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en vormt een kader voor het stellen en beoordelen van doel- en taakstellingen.

De medewerkers worden gehouden aan de vastgelegde procedures en werkinstructies en zullen worden geïnformeerd over de risico´s tijdens de werkzaamheden voor hun gezondheid, veiligheid, welzijn en voor het milieu. Van alle medewerkers wordt op deze gebieden een actieve rol verwacht en gestimuleerd.

Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiency, kwaliteit, veiligheid en Milieu spelen hierin een grote rol. Hierdoor zijn wij er zeker van dat onze leveranciers en onderaannemers kunnen voldoen aan de eisen van BRI Groep.
Voorts is het beleid erop gericht fouten te voorkomen en de oorzaken van deze fouten weg te nemen. Door lering te trekken uit eventuele afwijkingen, willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening en ons managementsysteem continu optimaliseren.

 

Directie BRI Groep

D. Roomer

Augustus 2023

Menu